moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Ailevi Akdeniz Ateşine İkincil Amiloidozda Kardiyak Bulguların İzleminde Ekokardiyografinin Yeri
Nurgül KESER*, Serran DALMAK**, Faruk AYAN*, Kamil SERDENGEÇTİ**, Lale KOLDAŞ*, Barış İLERİGELEN*, Ekrem EREK**, Necati SIRMACI*

* İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı,
** İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İSTANBUL
ÖZET
Kardiyak amiloidoz değişik insan plazma proteinlerinden türetilmiş amiloid proteininin ventrikül duvarları ve septumda ekstraselüler olarak birikmesi sonucu oluşmakta ve ilerleyen dönemde ileti bozuklukları, restriktif kardiyomiyopati ile düşük atımlı kalp yetersizliğine yol açmaktadır. Bu çalışmada ailevi Akdeniz ateşi (FMF)'ne ikincil amiloidoz ile miyokardı daha çok tuttuğu bildirilen primer amiloidoz vakalarının ekokardiyografik bulguları karşılaştırılmalı olarak sunulmakta ve ekokardiyografinin FMF vakalarında kardiyak tutulumu belirlemedeki etkinliği tartışılmaktadır. FMF'e ikincil amiloidozlu 7 hasta ile primer amiloidozlu 5 hastaya ekokardiyografi uygulanarak ortalama duvar kalınlıkları (MWT), sol atrium genişliği, transmitral akım paternleri [E/A oranı ve deselerasyon zamanı (dT)] ve ejeksiyon fraksiyonu (EF) ölçülmüştür. Her iki gruptaki hastalarda MWT 13 mm'in üzerinde olanlarda interventriküler septumda parıltı şeklinde ekodens odaklar (granular sparkling, GS) ve restriktif dolum paterni (E/A >1 ve kısalmış dT) kaydedilirken, MWT<13 mm olanlarda başlangıçta diastolik gevşeme bozukluğu (E/A<1, uzamış dT) kaydedilmiştir. Primer amiloidoz vakalarında sol atrium çapı daha fazla iken (p<0.05) FMF'li grupta GS daha belirgin bulunmuştur. Ancak her iki grup arasında ortalama duvar kalınlığı, E/A oranı ve EF'ları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark kaydedilmemiştir (p>0.05). Primer amiloidozun miyokardı daha fazla tuttuğu bildirilse de benzer ekokardiyografik değişikliklerin FMF'li grupta saptanması , bu hastaların takibinde transtorasik ekokardiyografinin belirleyici ve yol gösterici olduğunu düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz ateşi, kardiyak amiloidoz, ekokardiyografi
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir