moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Antalya Kent Merkezinde 60 Yaş ve Üzeri Nüfusun Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu
Levent DÖNMEZ, Necati DEDEOĞLU

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ANTALYA
ÖZET
Yaşlı nüfustaki artış nedeniyle bu yaş grubu ile ilgili sorunlar gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Yaşlılar sağlık sorunlarının fazla olması nedeniyle sağlık hizmetlerine diğer yaş gruplarına göre daha fazla ihtiyaç duyarlar. Bu çalışmada Antalya kent merkezindeki yaşlıların sağlık hizmetlerinden yararlanma durumu ve bunu etkileyen faktörler kesitsel yöntemle araştırılmıştır. Araştırma bölgesinden küme örnekleme yöntemi ile seçilen 1000 adet 60 yaş ve üzerindeki kişiye Ocak-Şubat 1996'da yüz yüze görüşülerek anket uygulanmıştır. Yaşlıların bir yıl içinde ortalama 3.41±3.87 kez herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurduğu saptanmış, yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda kronik hastalık varlığının, kişinin sosyal güvencesi bulunmasının, eşiyle birlikte yaşamasının ve günlük yakınma sayısının kişinin sağlık kuruluşuna başvuru sıklığı ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Yaşlıların sağlık kuruluşlarına başvuruları yeterli değildir ve özellikle birinci basamak sağlık kuruluşlarına olan başvurularının sayısını artıracak uygulamalar başlatılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, sağlık hizmetleri, birinci basamak
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir