moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Nedeni Bilinmeyen Ateş

Nedeni Bilinmeyen Ateş

Fever of Unknown Origin

Prof. Dr. Yaşar KÜÇÜKARDALI1, Dr. M. Akif ÖZTÜRK1, Doç. Dr. Meral SÖNMEZOĞLU2


1 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

2 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Nedeni bilinmeyen ateş (NBA), üç haftadan uzun süre ateşin 38.3°C'nin üzerinde olması ve zorunlu testlerin yapılmasına rağmen hala kesin tanının konulamaması olarak tanımlanır. Kapsamlı bir öykü ve fizik muayene NBA hastalarının tanısında anahtar rolü oynamaktadır. Tanısal yaklaşımda klinik deneyim önemlidir. İmmünolojik ve serolojik yöntemlerin değeri sınırlıdır. Standart biyolojik testler yetersiz tanısal ipuçları vermektedir. Görüntüleme teknikleri amaca uygun olarak kullanılmalıdr. Standart göğüs grafisi, abdomen ultrasonografisinin ardından ilk günlerde bilgisayarlı tomografi çekilmeli, derin apse düşünülüyorsa da ardından indiyum-111 ya da teknisyum 99 m, işaretli lökosit sintigrafisi çekilmelidir. Histolojik inceleme için en uygun dokunun seçilmesi en çok tanısal katkı sağlayan basamaktır. NBA'ya yol açan hastalıklar spektrumu ülkemizde de zamanla değişim göstermektedir. İnfeksiyonlar hala en sık NBA nedenidir ve tüberküloz bu grupta ilk sırada yer almaktadır. Noninfeksiyöz inflamatuvar hastalıkların oranı muhtemelen tanısal olanakların artmasıyla birlikte artış göstermektedir. Bu makale NBA olgularının etkin tanı ve değerlendirilmesi için pratik tanısal yaklaşımları, algoritmaları ve önerileri içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Nedeni bilinmeyen ateş, tanı, laboratuvar

SUMMARY

Fever of unknown origin (FUO) is defined as a fever higher than 38.3 degrees C lasting for a period of at least three weeks, in which no definitive diagnosis has been made after a number of obligatory tests. Comprehensive history and physical examination are the keys to establishing a diagnosis in patient with FUO. Self-clinical experience is important for diagnostic approachment. Immunological and serological tests are of little value, standard biological tests provide many insufficiently exploited clues. Imaging procedures should be use for proper objectives. Whole body computerized tomography scan should be performed early within the first days of hospitalisation, preceded by standard chest radiograph and abdomen ultrasonography; followed by either indium-111 or technetium-99 m, labelled leukocytes if deep abscesses are suspected. Identification of the most appropriate tissue to be sampled for histological examination is one of the most beneficial step. The spectrum of diseases causing FUO in Turkey continues to change. Infection remains the most common cause and the high percentage of cases with tuberculosis. The proportion of non infectious inflammatory diseases has been increasing probably based on improvement of the diagnostic methods. This article provides practical guidelines, algorithms, and current recommendations for the effective diagnosis and management of FUO.

Key Words: Fever of unknown origine, diagnosis, laboratory

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. Yaşar KÜÇÜKARDALI

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL

E-posta: yasarkardali@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir