moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Tiroid Kanserleri

Tiroid Kanserleri

Thyroid Cancer

Uzm. Dr. Müyesser SAYKİ ARSLAN1,  Doç. Dr. Tuncay DELİBAŞI1, Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN2


1 SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, Ankara

2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

ÖZET

En sık görülen endokrin malignite tiroid kanserleridir. Tiroid kanseri tüm malignitelerin yaklaşık %1'ini oluşturur. Ancak son zamanlarda insidansı diğer malignitelerden daha hızlı artmaktadır. Histopatolojik özelliklerine ve klinik davranışlarına göre sınıflandırılmaktadır. Diferansiye tiroid kanserleri tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %94'ünü oluşturmaktadır. Etyolojide bilinen en önemli risk faktörü iyonize radyasyona maruziyettir. Son çalışmalarda tiroid kanseriyle onkogenler arasındaki sıkı ilişki üzerinde durulmaktadır. En önemli prognostik faktörler; yaş, cinsiyet, uzak metastaz, histolojik tip, tümörün çapı, lenf bezi metastazı ve ekstratiroidal invazyondur. Tiroid kanserinin tedavisinde histolojik tip ve tümörün klinik evrelemesi önemli rol oynamaktadır. Primer tedavi cerrahidir. Cerrahi öncesi lenf bezi diseksiyonunun genişliği planlanmalıdır. Diferansiye tiroid kanserleri tiroid stimüle edici hormona yanıt verdikleri için ve iyodu konsantre ettikleri için postoperatif dönemde I131 ablasyonu ve levotiroksin süpresyon tedavisi açısından değerlendirilmektedir. İzlemde hastalar hastalık nüks ve persistansı açısından düşük, orta ve yüksek riskli olarak sınıflandırılmakta, bazal ve tiroid stimüle edici hormonla stimüle edilmiş tiroglobulin düzeyi ölçümü, tüm vücut taraması ve boyun ultrasonu yapılmaktadır. Medüller tiroid kanseri ve anaplastik tiroid kanserinde cerrahi yanında eksternal radyoterapi, anaplastik tiroid kanserinde kemoterapi uygulanabilmektedir. Uzun dönem sonra bile nüks veya metastaz gözlendiği için hastalar belirli aralıklarla kontrol edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tiroid kanseri, evreleme, prognoz, tedavi

SUMMARY

Thyroid cancer is the most common malignant endocrine tumor. Clinically recognized thyroid carcinomas constitute approximately 1% of all human malignant tumors. However its incidence increases faster than other tumors. It is categorised according to hitopathologic features and clinical behaviours. Differentiated thyroid carrcinomas constitute approximately 94% of thyroid carcinomas. The most important ethiologic risk factor is exposure to ionising radiation. Recent studies stresses the strict relation between oncogenes and thyroid carcinomas. The most important prognostic factors are age, sex, distant metastasis, histologic type, tumor's diameter, lymph node metastasis and extrathyroidal invasion. Histolologic type and tumor's clinical staging is essential in treatment planning. Surgical treatment is the preferred initial management in almost all patients in thyroid carcinoma. Because of response to thyroid stimulant hormone and iodine concentration, cases are being assessed I131 ablation and levothyroxin supression therapy in postoperative period. Patients are classified as low, intermediate and high risk about disease recurrence and persistance. Basal and stimulated thyrotiropin, neck ultrasonography and whole body scanning are done on follow up. External radiation is also useful in patients with diagnosed medullary and anaplastic thyroid carcinoma. Follow-up can be targeted in certain intervals because of recurrence after a long time.

Key Words: Thyroid cancer, staging, prognosis, treatment

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Müyesser SAYKİ ARSLAN 

SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve

Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, ANKARA

E-posta: muyessersaykib@yahoo.com.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir