moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Hipertansiyonda Niçin Hedefe Ulaşamıyoruz?
Dr. Alpaslan KILIÇARSLAN*, Dr. Mine DURUSUTANRIÖVER*, Dr. Ş. Gül ÖZ*, Dr. Gülay SAİNGÜVEN*,
Dr. Osman SARAÇBAŞI**, Dr. Tümay SÖZEN*

  * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Ünitesi,
** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Kan basıncı kontrolü kardiyovasküler mortalitenin azaltılması açısından anahtar bir role sahiptir. Hipertansiyon kontrolü özellikle eşlik eden diğer risk faktörleri varlığında daha zor olmaktadır. Çalışmanın amacı, hipertansif hastalardan hedef kan basıncı değerine ulaşmayı etkileyen parametreleri belirlemekti. Eylül 2004-Eylül 2005 tarihleri arasında genel dahiliye polikliniğine başvuran hastalardan, hipertansiyon tanısı bir hekim tarafından konulmuş 846 hasta değerlendirildi. Bu hastalardan tanısı en az üç ay önce konmuş ve tedavi uyumu iyi olup düzenli antihipertansif ilaç kullanan 536 (376 kadın,160 erkek ) hasta çalışmaya dahil edildi. Sistolik ve diyastolik hedef kan basıncı değerine ulaşmada etkisi olabilecek faktörler açısından hedefe ulaşan ve ulaşmayan hastalar karşılaştırıldı. Kontrol edilemeyen ve edilen gruplar karşılaştırıldığında sistolik kan basıncı hedefine ulaşma açısından yaş (p< 0.001) anlamlı bir fark yaratırken, diyastolik kan basıncı hedefine ulaşmada fark izlenmedi. Ortalama kan basıncı erkek hastalarda 136.6/88.5 mmHg iken, kadın hastalarda 144.6/90.9 mmHg idi. Erkek ve kadın hastalar arasında sistolik kan basıncı hedefine ulaşma açısından fark yok iken (p= 0.086) diyastolik kan basıncı hedefine ulaşma açısından erkekler daha başarılıydı (p=0.014). Erkek ve kadın hastalar için ayrı istatistiksel analizler yapıldığında her iki grupta da sistolik kan basıncı hedefine ulaşma açısından yaş anlamlılığını korurken (sırasıyla p= 0.001 ve p= 0.024), diyastolik kan basıncı hedefine ulaşma açısından anlamlı değildi (sırasıyla p= 0.076 ve p= 0.333). Eşlik eden obezite, hiperlipidemi ve diyabet gibi hastalıkların sistolik ve diyastolik kan basıncı hedef değerlerine ulaşmadaki etkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (sırasıyla p= 0.150 ve p= 0.169). Sonuçta, bu çalışmada hedef kan basıncı değerine ulaşmayı etkileyen en önemli faktörün yaş olduğu tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Kan basıncı kontrolü, obezite, hiperlipidemi, diyabet
SUMMARY
The Disincentive Causes Affecting the Achievement of Target Blood Pressure Levels in Hypertensive Patients
Blood pressure control plays a key role in the reduction of cardiovascular mortality. Control of hypertension becomes even more difficult when other risk factors accompany. The aim of the present study was to identify the parameters that effect the achievement of target blood pressure levels in hypertensive patients. 536 patients (376 female, 160 male) diagnosed more than three months ago and receiving antihypertensive treatment with good compliance were eligible for the study. Patients achieving and not achieving target blood pressure levels were compared with regard to factors that may effect the achievement of systolic and diastolic targets. When the two groups were compared, age caused a significant difference for achieving target systolic blood pressure (p< 0.001), however such a relation was not found for diastolic blood pressure targets. Obtained blood pressure values were 136.6/88.5 mmHg and 144.6/90.9 mmHg for male and female patients, respectively. Male patients were more successful in achieving diastolic blood pressure targets (p= 0.014). When subgroup analyses were made for sex, age maintained its significance for the achievement of systolic blood pressure targets in both groups (p= 0.001 for males and p= 0.024 for females), however it was not significant in terms of achieving diastolic targets in either group (p= 0.076 and p= 0.333, respectively). Comorbidities such as obesity, hyperlipidemia and diabetes were not significantly affecting achievement of systolic or diastolic targets (p= 0.150 and p= 0.169 for systolic and diastolic targets, respectively). Present study found age as the most important factor in achieving target blood pressure levels.
Key Words: Blood pressure control, obesity, hyperlipidemia, diabetes
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir