moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Hipertansif Hastaların 24 Saatlik Kan Basıncı Takiplerinin İrdelenmesi, Antropometrik ve Metabolik Parametrelerinin Karşılaştırılması

Hipertansif Hastaların 24 Saatlik Kan Basıncı
Takiplerinin İrdelenmesi, Antropometrik ve
Metabolik Parametrelerinin Karşılaştırılması

To Compare the Metabolic and Anthropometric Parameters in
Hypertensive Patients and to Explore the 24 Hour
Ambulatory Blood Pressure Monitoring

Uzm. Dr. Hüseyin ÇAT, Uzm. Dr. Berrin KARADAĞ, Uzm. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK,
Uzm. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ


SB Şişli EtfalEğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada, tedavi altındaki hipertansif hastaların 24 saatlik kan basıncı takiplerinin irdelenmesi, antropometrik ve metabolik parametrelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Hipertansiyon polikliniğinden takipli, ayaktan kan basıncı takibi ile 24 saat kan basıncı takibi yapılan 141 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Yirmi dört saatlik ortalama kan basıncı yanında gündüz 06.00-23.00, gece 23.00-06.00 saatleri arasındaki sistolik ve diyastolik kan basıncı sonuçları "European Society of Cardiology (ESC)" JNC VII kılavuzuna göre değerlendirildi. Kan basıncının ≥ 130/80 mmHg olması kontrol edilmemiş hipertansiyon olarak kabul edildi. Yirmi dört saatlik sistolik kan kasıncı normal olmasına rağmen gece sistolik kan basıncının gündüz sistolik kan basıncına göre %10'dan az düşmesi non-dipper olarak değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 141 hastanın 91'i kadın, 50'si erkekti. Hastaların 81 (%58)'inin tansiyonu kontrol altında, 60 (%42)'ının kontrol altında değildi. İki grubun metabolik değerleri ve antropometrik ölçümleri arasında anlamlı fark gözlenmedi. Tansiyonu kontrol altında olan hastaların  25 (%30)'i dipper, 56 (%70)'sı non-dipper olarak bulundu. Hipertansif retinopatili ve nefropatili hasta sayısı non-dipper grupta anlamlı olarak daha fazlaydı.

Sonuç: Hipertansiyon kontrolü üzerinde, metabolik ve antropometrik parametrelerin etkisi gözlenmedi. Non-dipper hipertansif hasta sayısı dipperlilere göre daha fazlaydı. Esas olarak uygun tedavinin belirlenmesi, hasta-hekim ilişkisi, hastanın tedaviye uyumu ve hekimin tedavi konusundaki hassasiyetinin tedavinin başarısını etkilediğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ayaktan kan basıncı takibi, hipertansiyon, metabolik parametreler, antropometrik parametreler

SUMMARY

Introduction: To compare the metabolic and anthropometric parameters in hypertensive treated patients and to explore the 24 hour ambulatory blood pressure monitoring.

Materials and Methods: One hundred and forty one consecutive patients, attending the out-patient clinic of our hypertension centre, referred for ambulatory blood pressure monitoring were included in our retrospective study. Patients were considered as unsatisfactory blood pressure control if mean ambulatory blood pressure monitoring ≥ 130/80 mm/Hg according to the 2007 European Society of Cardiology (ESC/ESH JNC VII) guidelines stratification score. Day values were recorded between 06.00 hour and 23.00 hour and night values between 23.00 hour and 06.00 hour. Nocturnal non-dipper refers to a reduction in average systolic BP at night (≤ 10%) compared with daytime average values.

Results: One hundred and forty one patients (91 women and 50 men) were evaluated. Blood pressure of  81 (%58) patients were under control with anti-hypertensive treatment which was not the case in 60 (%42). In controlled hypertension group, 25 (30%) patients were dipper and 56 (%70) were non-dipper. Number of patients with hypertensive retinopathy and nephropathy were high in non-dipper patients. We could not find any difference between the two groups (hypertensives under control or not) when metabolic and anthropometric parameters were taken into consideration.

Conclusion: We didn't observe any effect of metabolic parameters and anthropometric values on the control of hypertension. Non-dipper hypertensive patients were more than those of dipper. It seems that, appropriate treatment and patient-physician relationships are most important factors in controlling hypertension.

Key Words: Ambulatory blood pressure monitoring, hypertension, metabolic parameter, anthropometric parameter

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Hüseyin ÇAT

SB Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

İç Hastalıkları Kliniği, İSTANBUL

E-posta: dr.h.cat@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir