moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kan Bankası Ünitesinde Gerçekleştirilen Plazma Değişimi İşlemlerinin Değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri
Kan Bankası Ünitesinde Gerçekleştirilen
Plazma Değişimi İşlemlerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Plasma Exchange Procedures Performed in
Hacettepe University Hospitals Blood Bank Unit

Uzm. Dr. Ali AKDOĞAN1, Prof. Dr. Osman ÖZCEBE2


1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,Ankara

2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı,Ankara

ÖZET

Giriş: Plazma değişimi, hayatı tehdit eden akut veya kronik klinik durumlara sahip hastalarda etkin bir tedavi seçeneğidir. Bu çalışmanın amacı, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kan Bankası Ünitesinde gerçekleştirilmiş plazma değişimi uygulamalarının başarısını değerlendirmek ve plazma değişimi uygulamalarıyla ilişkili komplikasyonları dokümante etmektir.

Materyal ve Metod: Ocak 1999-Ocak 2002 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kan Bankası Aferez Ünitesinde gerçekleştirilen plazma değişimi uygulama verilerine ait kayıtlar retrospektif olarak incelendi. Bu süre içerisinde 22 (kadın/erkek: 14/8) hastaya 143 seans plazma değişimi gerçekleştirilmişti.

Bulgular: Hastaların yarısında hematolojik hastalık vardı. Plazma değişimi ile 9 (%40.9) hastanın tedavisinde başarı sağlanmıştı. Plazma değişimi işlemlerinin %16.7'sinde; hastaların 12'sinde komplikasyonlar görüldü. Hipotansiyon (%21.1) ve kateter/damar yolu sorunları (%21.1) en sık karşılaşılan komplikasyonlardı. En ciddi komplikasyon refrakter trombotik trombositopenik purpuralı bir hastada görülen kardiyak arrestti.

Sonuç: Plazma değişimi birçok farklı hastalıkların tedavisinde güvenli ve etkili bir işlemdir.

Anahtar Kelimeler: Aferez, plazma değişimi

SUMMARY

Introduction: Plasma exchange is an effective treatment option for the patients with various acute or chronic life threatening clinical conditions. The aim of this study is to evaluate the efficacy of plasma exchange procedures and to document the complications related with plasma exchange procedures performed in Hacettepe University Hospitals Blood Bank Apheresis Unit.

Materials and Methods: Plasma exchange procedures carried out between January 1999 and January 2002 were retrospectively analysed. During this period 143 plasma exchange procedures were performed to 22 (female/male: 14/8) patients. Half of the patients had various hematological disorders.

Results: Plasma exchange was considered successful in the treatment of 9 (40.9%) patients. Complications occured in 16.7% of the procedures in 12 patients. Hypotension (21.1%) and catheter-related complications (21.1%) were the most common complications. The most severe complication was cardiac arrest in a patient with refractory thrombotic thrombositopenic purpura.

Conclusion: Plasma exchange is a safe and an effective procedure for treatment of different diseases.

Key Words: Apheresis, plasma exchange

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Ali AKDOĞAN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Sıhhiye, ANKARA

E-posta: aakdogan@hacettepe.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir