moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Yaşlılarda Demir Eksikliği Anemisi Etyolojisinin ve Sıklığının Saptanması

Yaşlılarda Demir Eksikliği Anemisi Etyolojisinin  ve
Sıklığının Saptanması

Etiology and Prevalence of Iron Deficiency Anemia in Elderly

Dr. Muradiye YÜKSEL, Doç. Dr. Bülent SAKA, Prof. Dr. Sezai VATANSEVER


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Giriş: Demir eksikliği yaşlılarda anemi sebepleri arasında kronik hastalık anemisinin ardından ikinci sırada yer almaktadır (%16.6). Biz bu çalışmada demir eksikliği anemisi saptanan 60 yaş ve üzeri hastalarda klinik ve laboratuvar bulguların değerlendirilmesini, altta yatan sebeplerin araştırılmasını ve mevcut ek hastalıkların anemiye ne kadar katkıda bulunduğunu görmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Ocak 2000-Mayıs 2006 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye ve Geriatri polikliniklerine çeşitli sebeplerle başvurup yapılan muayene ve tetkikler sonucunda demir eksikliği anemisi tanısı konulan 714 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Anemi için hemoglobin değeri kadınlarda < 12 g/dL, erkeklerde < 13 g/dL, demir eksikliği için transferrin satürasyonu ≤ %15 anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular: Hastaların 269 (%37.7)'u erkek, 445 (%62.3)'i kadındı. Ortalama hemoglobin erkeklerde 9.82 ± 1.83 g/dL, kadınlarda 9.93 ± 1.56 g/dL olarak bulundu. Sadece demir eksikliği olanlarla demir eksikliğine kronik hastalıkların eşlik ettiği hastalar karşılaştırıldığında ortalama eritrosit hacmi, ferritin, eritrosit sedimentasyon hızı ve serum albumin düzeyleri arasında anlamlı fark bulundu (ortalama eritosit hacmi: p= 0.017, ferritin: p< 0.001, eritrosit sedimentasyon hızı: p< 0.001 ve serum albumin: p= 0.01). Hastaların 290'ında demir eksikliği anemisini açıklayacak etyolojik neden bulundu. Etyolojik nedenler sıralandığında ilk sırada hemoroid yer almakta, ardından gastrit/duodenit, divertikül, polipler, gastrektomi skarından sızma, peptik ülser ve maligniteler gelmekteydi. Tanı konulan hastaların 144 (%49.7)'ünde sebep alt gastrointestinal sistem, 146 (%50.3)'sında ise üst gastrointestinal sistem kaynaklıydı.

Sonuç: Yaşlı popülasyonda demir eksikliği anemisi önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Diğer anemi sebeplerinden ayırt edilebilmelidir. Olguların çoğunda sebep üst ve alt gastrointestinal sistem kaynaklı hastalıklardır ve bu nedenle endoskopik incelemeler tanı açısından önemlidir. Yaşlıların önemli bir kısmında ileri inceleme yapılmaksızın sadece demir replasman tedavisi uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği anemisi, ileri yaş

SUMMARY

Introduction: Iron deficiency anemia is the second most common cause of anemia in elderly (16.6%). The aim of this study is to evaluate clinical findings, laboratory examination and causes of iron deficiency anemia in elderly population ≥ 60 years old. We also investigate effects of other diseases on the severity of anemia.

Materials and Methods: Patients admitted to general internal medicine and geriatrics outpatient clinics in between January 2000 and May 2006 and had the diagnosis of iron deficiency anemia (n= 714) were taken into the study retrospectively. Anemia was defined as hemoglobin < 12 g/dL for women and < 13 g/dL for men, and transferrin saturation ≤ 15%.

Results: Most of the patients were women (women: n= 445, men: n= 269). Mean hemoglobin level of male and female patients were 9.82 ± 1.83 g/dL and 9.93 ± 1.56 g/dL concurrently. Mean corpuscular volume of red blood cells (MCV), serum ferritin, erythrocyte sedimentation rate and serum albumin levels of iron deficiency anemia group showed significant differences when compared with others those had both iron deficiency anemia and anemia of chronic diseases (MCV: p= 0.017, ferritin: p< 0.001, erythrocyte sedimentation rate: p< 0.001 ve serum albumin: p= 0.01). Clinical and laboratory evaluation indicated a diagnosis for iron deficiency anemia in 290 (40.6%) patients, which were hemorroidal disorders, gastritis/duodenitis, diverticulosis, polyps, gastrectomy scars, peptic ulcer and malign neoplastic diseases of gastrointestinal system The number of patients with upper and lower gastrointestinal system disorders as the cause of iron deficiency anemia were 146 and 144.

Conclusion:Iron deficiency anemia is still important problem of the elderly and must be differentiated from other causes of anemia. Gastrointestinal system disorders are responsible in most cases therefore endoscopic examination of the upper and lower gastrointestinal tract is important for the diagnosis. However, many patients receive iron supplementation without further investigation.

Key Words: Iron deficiency anemia, old age

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Bülent SAKA

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

34093, Fatih/Çapa, İSTANBUL

E-posta: drsakab@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir