moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Kronik Karaciğer Hastalarında Hepatik Osteodistrofi ve Osteoporotik Kırık Sıklığı

Kronik Karaciğer Hastalarında Hepatik Osteodistrofi ve
Osteoporotik Kırık Sıklığı

The Frequency of Hepatic Osteodystrophy and
Osteoporotic Fracture in Cirrhotic Patients

Uzm. Dr. Barış SOYDAŞ, Doç. Dr. Birol ÖZER, Prof. Dr. Ender SERİN, Uzm. Dr. Filiz ARAZ,
Uzm. Dr. Mustafa Okan İÇER, Uzm. Dr. Kutlu ABACI, Uzm. Dr. Hüseyin Sancar BOZKURT


Adana Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Adana

ÖZET

Giriş: Hepatik osteodistrofiler, kronik karaciğer hastalarında hastalığın progresyonuyla birlikte ortaya çıkan önemli bir komplikasyon olup osteoporoz, osteopeni ve daha nadir görülebilen osteomalaziyi kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı; karaciğer sirozu tanısıyla izlenen hastalarda osteoporoz ve kırık sıklığını araştırmak, hepatik osteodistrofilere sebep olabilecek risk faktörlerini belirlemektir.

Materyal ve Metod: Çalışmaya karaciğer sirozu tanısıyla izlenen 116 hasta ve 44 sağlıklı kontrol alındı. Hastaların serum albumin, total bilirubin, protrombin zamanı, kreatinin, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, tiroid hormonları, parathormon, 25-OH vitamin D, insülin benzeri büyüme faktörü (IGF)-1 ve serbest testosteron düzeyleri ölçüldü. Sol femur boynu ve L2-L4 vertebra düzeyinden dual-enerji X-ray absorbimetri yöntemiyle kemik dansitometrileri (KMD) yapıldı. Hastaların sonuçları kontrol grubuyla karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 54'ü erkek 62'si kadın olup, yaş ortalamaları 64 ± 8 yıl idi. Hastaların %70'inde etyolojik neden viral hepatitler olup, ortalama Child-Pugh skoru 6.7 ± 2.1,  ortalama MELD (Model for End-stage Liver Diseases) skoru ise 10.3 ± 3.8 idi. Osteoporoz prevalansı hastalarda %38.8 bulunurken, kontrol grubunda %20.5 bulundu ve her iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p= 0.021). Hastaların 8 (%6.9)'inde atravmatik kemik kırığı öyküsü mevcut olup, kontrol grubunda kırık öyküsü yoktu. MELD skorunun 12'nin üzerinde olması (OR 4.91; %95 güven aralığı, p= 0.044)  ve kadın cinsiyetin (OR 6.18; %95 güven aralığı, p< 0.001) varlığı osteoporoz açısından bağımsız risk faktörleri olarak belirlendi.

Sonuç: Osteoporoz, karaciğer sirozlu hastalarda sık görülen bir komplikasyon olup kırıklara neden olabilmektedir. İleri evre hastalık ve kadın cinsiyet osteoporoz için en önemli risk faktörleridir.

Anahtar Kelimeler: Hepatik osteodistrofi, osteoporoz, siroz

SUMMARY

Introduction: Hepatic  osteodystrophy  is  an  important  complication  of  chronic  liver disease, occured in progressive disease and encompasses osteoporosis, osteopenia and less frequently the osteomalacia. The objective of this study is determining the prevalance of osteoporosis and bone fractures in patients with chronic liver disease and prediction of the risk factors for hepatic osteodystrophy.

Materials and Methods: This prospective study includes 116 consecutive patients with liver cirrhosis and 44 healthy controls. A biochemical assessment including serum albumin, total  bilirubin,  prothrombine  time, creatinine, calcium, phosphorus, alkaline  phosphatase, thyroid functions, parathormone, 25-OH Vitamin D, insulin-like growth factor (IGF)-1, and free testesterone levels was performed. Bone densitometry was measured from left femur neck and L2-L4 vertebral levels, using dual-energy X-ray absorbimetry. Results were compared with control group.

Results: One hundred sixteen cirrhotic patients consist of 54 men and 62 women, were enrolled in this study. The mean age was 64 ± 8  years. The etiology of liver disease was viral hepatitis in 70% of the patients. Mean Child-Pugh score was 6.7 ± 2.1, while mean MELD score (Model for End-stage Liver Diseases) was 10.3 ± 3.8. According to criteria stated previously, prevalance of osteoporosis was found as 38.8% and 20.5%, for cirrhotic patients and control group, respectively (p= 0.021). In 8 (6.9%) patients, there was a history of nontraumatic bone fracture, with none of the controls having fracture history. MELD score being greater than 12 (OR 4.91; 95% CI, p= 0.044) and female sex (OR 6.18; 95% CI, p< 0.001)  were detected as independent risk factors for osteoporosis.

Conclusion: According to results of this study, osteoporosis is a frequent complication of liver cirrhosis and may lead to fractures.  Progressive disease and female gender most important risk factors for osteoporosis.

Key Words: Hepatic osteodystrophy, osteoporosis, cirrhosis

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Birol ÖZER

Adana Başkent Üniversitesi

Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Gastroenteroloji Bilim Dalı, ADANA

E-posta: birolozer@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir