moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Kontrast Madde Nefropatisinin Erken Tanısında NGAL'in Yeri ve Prognostik Önemi

Kontrast Madde Nefropatisinin Erken Tanısında NGAL’in Yeri ve Prognostik Önemi

The Role of NGAL in the Early Detection of Contrast Media Induced Nephropathy

Uzm. Dr. Şahin LAÇİN, Uzm. Dr. Murat KÖSE, Uzm. Dr. Timur Selçuk AKPINAR,
Prof. Dr. Seyit Mehmet KAYACAN


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Giriş: Her yıl milyonlarca hastaya kontrastlı görüntüleme işlemleri yapılmaktadır. Hastaların önemli bir kısmında kontrast madde nefropatisi (KMN) gelişmektedir. Nefropati sonucu hastanede yatış süresi uzamakta, son dönem böbrek yetersizliğine gidiş artmakta ve en önemlisi hastane mortalitesi de yükselmektedir. Erken tanısı bu denli önem arz eden KMN için ölçülebilir, düşük maliyetli ve diğer göstergelerden daha önce yükselen değer arama çalışmaları gün geçtikçe artmaktadır. Çalışmamızda istenilen bir gösterge olarak umut vadeden NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin)’in KMN’nin erken tanısında kreatinin ve sistatin C’ye üstünlüğünü göstermek amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışmamıza Ocak 2011-Haziran 2011 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Polikliniğinde görülen ve herhangi bir nedenle intravenöz kontrastlı bilgisayarlı tomografi endikasyonu oluşan 21 hasta dahil edildi. Hastaların 11 (%52.3)’inde eGFR 90 mL/dakikanın üstünde,10 (%47.7)’unda ise eGFR 90-60 mL/dakika arasında saptandı ve buna göre gruplandırma yapıldı. Hastaların hepsine düşük osmolar (500-700 mOsm/kg) Iohexol (Omnipaque) (viskosite: 6.3, ionisite: 300) 50-100 mL kadar intravenöz yoldan verildi. Hastaların kontrast maruziyeti olmadan alınan sıfırıncı saat kanı ve kontrast madde maruziyetinden sonraki ardışık 4., 24., 48. ve 72. saat kanları alındı. Hastalardan alınan serum örnekleri santrifüj edildikten sonra özel koşullarda (-20°C ve altında) çalışılana kadar muhafaza edildi. Alınan örneklerden 0., 24., 48., 72. saatlerde kreatinin, sistatin C ve NGAL çalışıldı. Ek olarak sıfırıncı saatte düşük dansiteli lipoprotein (LDL), HbA1c, C-reaktif protein (CRP) de çalışıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 21 hastanın 2 (%9.2)’sinde KMN gelişti. KMN gelişen hastaların ikisinden biri eGFR değeri 60-90 mL/dakika arasında diğeri ise eGFR değeri > 90 mL/dakika olan gruptandı. Gruplarda eGFR > 90 mL/dakika olanlarda ortalama değerler olarak (ortalama ± SS) yaş: 52.8 ± 8.9 yıl, beden kitle indeksi (BKİ): 30.3 ± 5.8 kg/m2, HbA1c: %6.1 ± 1.3, LDL: 128.5 ± 39.5 mg/dL, CRP: 16.03 ± 33.81 mg/L ve kadın/erkek oranı: 2/1 olarak saptandı. eGFR düzeyi 60-90 mL/dakika olanlarda ise yaş: 61.7 ± 5.9, BKİ: 26.9 ± 4.04 kg/m2, HbA1c: %5.9 ± 0.92, LDL: 123.7 ± 37.2, CRP: 12.6 ± 12.9 mg/L ve kadın/erkek oranı: 1/1 olarak saptandı. KMN gelişen bireylerin NGAL düzeyleri ile gelişmeyenlerin NGAL düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Bunun nedeni KMN gelişen bireylerin nefropati kriterlerinin RIFLE ve AKI kriterlerine uymaması, ayrıca çalışmaya alınan bireylerin eGFR düzeylerinin 60 mL/dakikanın üstünde olmasıdır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda da zaten asıl olan KMN riski taşıyan bireylerin eGFR düzeylerinin 60 mL/dakika altında olmasıdır.

Sonuç: Çalışmamızda KMN gelişen bireyler ile gelişmeyen bireyler arasında serum NGAL düzeylerinde her ne kadar anlamlı bir yükselme olmasa da birçok büyük çalışmada NGAL’in erkenden anlamlı serum değerine ulaştığı saptanmıştır. eGFR düzeyi 60 mL/dakikadan yüksek olan bireylerde bu sınırlı olabilir. Ancak bu sonucu daha net ifade edebilmek için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: NGAL, kontrast madde nefropatisi, sistatin C, kreatinin, eGFR

SUMMARY

Introduction: A large number of patients undergo contrast imaging for various medical reasons. Therefore, contrast-induced nephropathy (CIN) is commonly encountered in medical practice. This entity is associated with increased risk of morbidity and mortality. The diagnosis of CIN is usually evident with the increase in serum creatinine 48 to 72 hours after contrast infusion. There is a need for a fast, simple and reliable biomarker for earlier detection. Neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL) has been shown to be a promising biomarker for early detection of renal failure, hence we aimed to investigate the role of this test in the diagnosis of CIN and to compare it conventinal tests, cystatin C and serum creatinin.

Materials and Methods: Patients who had a baseline estimated glomerular filtration rate (eGFR) of 60-90 mL/minute or > 90 mL/minute according to Coccroft-Gault formula and underwent computed tomography imaging with contrast media injection due to various clinical indications at Outpatient Unit of General Internal Medicine, Istanbul Faculty of Medicine were recruited. All participant gave informed consent. Contrast imaging was carried out by administering iohexol, a low osmolar non-ionic contrast medium (viscosity: 6.3, ionicity: 300) at a volume of approximately 50-100 mL intravenously for each patient. Serum samples at baseline and at 4th, 24th, 48th and 72nd hours were collected and stored at minus 20°C. Serum creatinine, cystatin C and NGAL levels were measured. Baseline low density lipoprotein (LDL), HbA1c and C-reactive protein (CRP) levels were also measured and multivariate analysis were performed.

Results: A total of 21 patients were included; 11 (52.3%) of them had an eGFR of > 90 mL/minute, while 10 (47.7%) patients had an eGFR between 60 and 90 mL/minute initially. CIN developed in 2 (9.2%) patients; one patient had baseline eGFR > 90 mL/minute, while the other patient’s baseline eGFR was in the range of 60-90 mL/minute. Baseline NGAL levels were slightly higher in patients who developed CIN, however it did not show trend towards increase throughout follow-up.

Conclusion: Despite the fact that the number of patients included in this study was very low to identify any statistical difference, in contrast to previous reports we did not measure an increase in the levels of NGAL in patients who developed CIN, surprisingly. This result could be due to higher baseline eGFR levels than other studies, thus we suggest that a study with a greater number of patients including those with < 60 mL/minute and > 60 mL/minute baseline eGFR might be useful to clarify this issue.

Key Words: NGAL, contrast-induced nephropathy, cystatin C, creatinine, eGFR

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Murat KÖSE

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL

E-posta: drkosemurat@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir