Yazd?r

Medikal Perspektif

Makale Yaz?m? ?ncesi Planlama

Yap?lan ara?t?rmalar?n dergilerde yay?nlanmas? ile hem s?zkonusu ?al??ma? daha? geni? bir okuyucu kitlesine ula?acak hem de bu yay?n, e?er uluslararas? indekslere ge?en bir dergide yer alm??sa, ?lkemiz t?bb?n?n k?resel prestiji a??s?ndan yararl? olacakt?r. Bu yaz?da makale yaz?m? s?ras?nda yararl? olabilecek baz? pratik bilgilere de?inilecektir. Yaz?lar?n de?erlendirilmesinde bu temel prensipler b?y?k ?nem ta??maktad?r.

Bir t?p dergisine yaz?lacak standart bir makalenin klasik format? Ba?l?k (Title), Giri? (Introduction), Ara?lar/Hastalar ve Y?ntem (Materials/Patients and Methods), Sonu?lar (Results) ve? Tart??ma (Discussion) b?l?mlerinden meydana gelir. Yaz?n?n sonunda da Kaynaklar (References) b?l?m? yer al?r. Makaleyi yazmaya ba?lamadan ?nce ifade edilecek bulgu, mesaj ve yorumlar zihinde belirlenip yaz?n?n hangi formal b?l?m?ne al?naca??na karar verilmelidir. Bir b?l?mde verilen bilginin ayn? yaz?n?n bir ba?ka b?l?m?nde tekrarlanmas?ndan ?iddetle ka??n?lmal?d?r. En s?k yap?lan hata, Giri? ve Tart??ma b?l?mlerinde benzer bilgilere yer vermektir, yine hastalarla ilgili baz? bilgilerin hem Hastalar ve Y?ntem hem de Sonu?lar b?l?mlerinde tekrarlanmas?na da s?k rastlan?l?r. A?a??daki sorulara k?sa yan?tlar vererek yaz?m planlamas?na ge?ilebilir.

  1. Yaz?lacak makale i?in esas teskil eden ?al??man?n amac? nedir ? Niye bu ara?t?rma yap?lm??t?r? H?POTEZ nedir ?
  2. Ara?t?rma, daha ?ncesinde bilinmeyen, ''yeni'' olan ve ''de?er ta??yan'' hangi ?zelliklere sahiptir? Hangi kritik noktalardan hareket ederek ara?t?rmac? zaman, ?aba ve enerjisini bu ?al??may? yapmak i?in harcam??t?r ?
  3. Ara?t?rma NASIL yap?lm??t?r ? Nerede, hangi hastalardan hangi ?rnekler nas?l bulunmu?, sonu?lar nas?l elde edilmi?, hangi istatistiksel y?ntemlerle yorumlanm??t?r ?
  4. Ara?t?rma sonu?lar? neyi g?stermi?tir ? Sonu?lar hipotez ile uyumlu mudur ?
  5. Tart??mada ''stress'' kaynaklar? nelerdir ? Hangi bulgular literat?rde bu konuda daha ?nce yap?lan ''benzer'' ?al??malarla uyu?makta veya ?at??maktad?r? Hipotezle ve/veya literat?rle ?eli?me noktalar? nelerdir ?
  6. ?at??ma veya uyumsuzluk noktalar? i?in a??klay?c? olabilecek bu ara?t?rmaya ?zg? veriler nelerdir ? Bu sorunun cevab? ?al??man?n yap?l???ndaki birtak?m eksiklikler veya zaaflar da olabilir. Bunlar?n cevab?n?n da a??k olarak verilmesi ve tart???lma?? gerekir.
  7. Bu ara?t?rman?n MESAJI nedir ? (So what ?)
  8. Bu ?al??man?n verilerinden, sonu?lar?ndan ve tart???lmas?ndan elde edilen tecr?be ile ilerde ne gibi ara?t?rmalar yapmak gerekmektedir ? Eksiklikler nas?l kapat?labilir?

Yazd?r