Yazd?r

Akci?er ?nfiltrasyonlar? Olan Gen? Bayan Hasta

Otuzbir ya??nda kad?n hasta ilk olarak 3 ay kadar ?nce ate?, ?ks?r?k, ???me, titreme ?ikayetleri ile g?r?lm??. Zat?rre denilerek 20 tane penisilin yap?lm??, ad?n? bilmedi?i ila?lar verilmi?. Ge?en zamanda ate?i d??m??, ancak durumu d?zelmemi?, ?ikayetleri ge?memi?. Akci?er grafisindeki g?r?n?mlerin sebat etmesi ?zerine ileri de?erlendirme i?in sevk edilmi?. Hastan?n sorgulamas?nda sigara i?medi?i, sabahlar? az miktarda beyaz balgam ??kard???, nefes darl??? d???nda yak?nmas? olmad??? ??renildi. Hemoptizi, g???s a?r?s? yoktu. Fizik incelemede sa? akci?erde orta zonda ?tuber sufl? d???nda bulgu saptanamad?.

Yap?lan tetkiklerinde hemoglobin 10.1 g/dl, beyaz k?re 13.100/mm3, trombositler 285.000/mm3, sedimentasyon 74 mm/saat bulundu. Periferik yaymada hipokromi ve mikrositoz d???nda ?zellik yoktu. Biyokimyasal parametreler ve arteriyal kan gazlar? normaldi. Akci?er grafisinde, en b?y??? sa?da parakardiyak yerle?imli olmak ?zere, her iki akci?er alanlar?nda ?ok say?da yamal? tarzda, s?n?rlar? belirgin olmayan infiltrasyonlar g?ze ?arp?yordu. Y?ksek rezol?syonlu komp?terize tomografide sa? akci?er orta ve alt loblarda, sol akci?er alt lobda i?lerinde hava bronkogramlar? (oklar) olan konsolidasyon alanlar? ve plak tarz? atelektaziler g?r?ld? (?ekil 1). Abdominal ultrasonografi normaldi.

 

1. Hastada olas? tan? olarak neler d???n?lmelidir ?

2. Bundan sonra yap?lmas? gereken tan?sal i?lem ne olmal?d?r ?

CEVAPLAR

Cevap 1

Hastadan al?nan histolojik ?rneklerde d???k dereceli (low grade) k???k lenfositik tip non-Hodgkin lenfoma (NHL) tespit edilmi?tir.? Uzun s?reli tedaviye ra?men d?zelmeyen akci?er infiltrasyonu olan durumlarda primer akci?er lenfomas? ilk akla gelen hastal?klardan birisi olmal?d?r. Di?er hastal?klar aras?nda bronkoalveolar karsinom, bron?iolitis obliterans ve organize pn?moni (BOOP), ve aspirasyon pn?monisi d???n?lmelidir.

Cevap 2

Fiberoptik bronkoskopi (FOB) bundan sonra yap?lmas? gereken i?lem olmal?d?r. FOB ile bron? lavaj? yap?lmas? veya ??pheli yerlerden biyopsi al?narak histopatolojik tan?ya gidilmesi gerekir. Bron? lavaj?n?n yan?s?ra balgam sitolojisi ile de tan? konabilir. Transbron?ial veya endobron?ial biyopsi ?zellikle diff?z hastal?k varl???nda pozitif olabilir. Periferik lezyonlara ula?mak i?in transtorasik i?ne biyopsisi denenebilir. ?nce i?ne aspirasyon biyopsisi ile yeterli tan?sal ?rnek elde edilebilir. B?t?n bunlara ra?men tan?ya ula??lamam??sa a??k biyopsi almak ?zere torakotomi yap?lmal?d?r.

TARTI?MA

Primer akci?er parankimal NHL ?ok nadir bir klinik durumdur. B?t?n NHL hastalar?n?n %0.4??nde g?r?l?r ve ekstranodal lenfomalar?n %3.6?s?n? olu?turur (1). K???k lenfositik lenfoma en s?k g?r?len tiptir. Hastalar ?o?unlukla asemptomatiktir ve tesad?fen ?ekilen akci?er grafileri ile farkedilerek tan? al?rlar. Lenf nodu tutulumu olsun olmas?n, akci?erde lobar veya ana bron? tutulumu ile birlikte 3 ayl?k takipte toraks d???nda hi?bir odak bulunamamas? primer pulmoner lenfoma tan?s?n? koydurur (1).

Pulmoner parankimal lenfoman?n 3 farkl? radyolojik g?r?n?m? vard?r: nod?ler, bronkovask?ler-lenfanjitik ve pn?monik-alveolar (2,3). Bu tipler s?kl?kla hastada ayn? zamanda birlikte bulunurlar. ?zellikle d???k dereceli lenfomalarda lezyonlar tektir ve tek akci?ere yerle?iktir. Metastatik karsinomu and?ran lenfomat?z nod?ler tip en s?k kar??la??lan radyolojik tutulum ?eklidir. S?n?rlar? belirgin de?ildir ve nadiren kavitasyon g?sterebilirler. Di?er bir tip de hilustan ???nsal tarzda pulmoner nod?ller ?eklinde, bronkopulmoner lenfatikler yoluyla yay?l?m g?steren peribron?ial tutulumdur. Sunulan hastada g?r?len yuvarlak veya segmental, fokal veya yamal?, pn?moniyi and?ran konsolidasyonlar ???nc? tipi olu?turur. Hava bronkogramlar? ?zellikle komputerize tomografide belirgin olabilir. NHL akci?er tutulumu ?mucosa/bronchus-associated lymphoid tissue? (MALT-BALT) lenfoma ?eklinde de kendini g?sterebilir. Bu durumda akci?er grafisinde ?ok say?da pulmoner kitleler g?r?l?r (3).

????????? Tan? i?in histolojik inceleme ?artt?r. FOB, bron? lavaj? ve transbron?ial biyopsi ?rnekleri ile hastalar?n ancak yar?s?nda tan? konabilmektedir (4). Periferik lezyonlara ula?mak i?in transtorasik i?ne biyopsisi yap?labilir. Gen rearanjman ?al??malar? ve imm?nhistokimyasal ?al??malar tan? koymak i?in kullan?labilecek ?mit verici tekniklerdir. Ay?r?c? tan?da NHL ?n planda d???n?l?yorsa ve di?er tekniklerle tan? konamam??sa, torakotomi ile a??k akci?er biyopsisi tercih edilmesi gereken se?enektir.

TANI

Non-Hodgkin lenfoma, d???k dereceli, akci?er parankim tutulumu

KAYNAKLAR

  1. L?Hoste RJ, Filippa DA, Lieberman PH, Bretsky S. Primary pulmonary lymphomas. A clinicopathologic analysis. Cancer 1984; 54: 1397-1406.
  2. Berkman N, Breuer R, Kramer MR, Polliack A. Pulmonary involvement in lymphoma. Leuk Lymphoma 1996; 20: 229-237.
  3. Armstrong P. Neoplasms of the lungs, airways and pleura. In: Armstrong P, Wilson AG, Dee P, Hansell DM (eds). Imaging of Diseases of the Chest. 2nd ed. Mosby, St. Louis, 1995: 272-368.
  4. Gaga M, Toumbis M, Rasidakis A, et al. Long-standing primary pulmonary lymphoma: Diagnosis confirmed by flexible bronchoscopic biopsy. J Bronchol 1996; 3: 120-123.

 

Dr. Mustafa BENEKL?

14. Sokak. 43/8

Bah?elievler, ANKARA

Yazd?r