Yazd?r

Medikal Perspektif

?z (Abstract) Haz?rlama*

?z (abstract) bir belgenin i?eri?inin ele?tiri ve yorum kat?lmadan baz? kurallara uyarak ?zetlenmesidir. ?z?n amac? makalede i?lenen konular?n ana noktalar?n? ortaya ??kartmak olmal?; dolay?s? ile ?zde ?al??man?n amac?, kapsam?, y?ntemi, yap?lan g?zlemler, uygulamalar, bulgular okuyucuya makalenin asl?n? inceleyip incelememe hususunda karar verdirebilecek a??kl?kla yaz?lmal?d?r. G?n?m?zde bilgisayar arac?l??? ile yap?lan taramalarda genelde ?z?n esas al?nmas? makalenin bu k?sm?n?n ?nemini daha da art?rm??t?r. K?sacas?, ?z makalenin asl?n?n bulunmad??? durumlarda makalenin yerini tutacak derecede yeterli bilgi i?ermelidir.

T?B?TAK Sa?l?k Bilimleri Ara?t?rma Grubu b?nyesinde faaliyet g?steren T?rk T?p Dizini Olu?turma Komisyonu ?z haz?rlanmas?nda seviyeli bir standard?n yerle?mesi amac?yla a?a??daki hususlara uyulmas?n? tavsiye etmektedir:

  1. ?z, makalenin uzunlu?una ba?l? olarak en az 50, en fazla 200 s?zc?kten olu?mal?d?r. Ola?an d??? hallerde 400 s?zc??e kadar ??k?labilir.
  2. Makalenin ba?l???ndan a??k?a anla??lmad??? taktirde ?al??man?n amac? ve kapsam? ?zde belirtilmelidir.
  3. ?al??mada uygulanan temel y?ntemler, yeni teknikler, yap?lan i?lemler, kullan?lan materyal ve? ortaya konan bulgular ?zetlenmelidir. Bu ??elerin s?ras? genel olarak makale sunu?undaki gibi olmalad?r. Ancak kullan?c?lar?n gereksinmelerine g?re ??elerin s?ras? de?i?ebilir.
  4. Genelde bir paragraftan olu?malad?r. Ancak bir makalede farkl? konular i?lenmi?se birden fazla paragraf kullan?labilir.
  5. C?mleler k?sa olmal?, dilbilgisi kurallar?na uyulmal?d?r.
  6. Ak?c?l?k ve okunabilirli?e dikkat edilmelidir.
  7. Yeni kuramlar, hipotezler, sonu?lar, yorumlar ?zerine yo?unla??lmal?d?r.
  8. De?i?ik bir zamanda anlatma zorunlulu?u olmad?k?a b?t?n fiillerde ayn? zaman kullan?lmal?d?r.
  9. A??k, k?sa bir anlat?m sa?lamak i?in etken fiil kullan?lmal?d?r. Bununla birlikte eylemin vurgulanmak istendi?i durumlarda edilgen fiil kullan?labilir.
  10. K?saltma, k?salt?lm?? ad, sembol ve ?l?? birimleri i?in uluslararas? standartlar uygulanmal?, ?zel isimler k?salt?lmamal?d?r.

*T?rkiye Bilimsel ve Teknik D?k?mantasyon Merkezi (T?RDOK) ?z (Abstract) Haz?rlama K?lavuzu?ndan derlenmi?tir.

Yazd?r