?? HASTALIKLARI Dergisi 2012; 19: 161-162
KL?N?K ?ALI?MA

Toraks Yerle?imli Paratiroid Karsinomu: Olgu Sunumu

Intrathoracic Parathyroid Carcinoma: A Case Report

Yrd. Do?. Dr. Emre BOZKIRLI, Yrd. Do?. Dr. Okan BAKINER, Do?. Dr. Melek Eda ERT?RER


Adana Ba?kent ?niversitesi, Dr. Turgut Noyan Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi, Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastal?klar? Bilim Dal?, Adana

Paratiroid karsinomlar?, t?m kanserler i?inde yakla??k olarak %0.005 s?kl???nda g?r?len nadir kanserlerdendir (1,2). Halsizlik, kilo kayb? ve kab?zl?k yak?nmalar? olan 73 ya??nda kad?n hastan?n, serum kalsiyum d?zeyinin 13 mg/dL olarak saptanmas? ?zerine d?? merkezde yap?lan incelemelerinde biyokimyasal olarak primer hiperparatiroidi tespit edilmi?, ancak paratiroid sintigrafisinde paratiroid lojlar?nda tutulum izlenmemi?tir. Direkt akci?er grafisinde, sa? akci?er ?st zonda kitle g?r?n?m? olmas? nedeniyle ?ekilen toraks bilgisayarl? tomografide torasik inlet seviyesinde sa?da karina d?zeyine uzanan paratrakeal yerle?imli 7 x 4 cm ?apl? kitle saptanmas? ?zerine hasta klini?imize y?nlendirilmi?tir (Resim 1,2). Merkezimizde 15 mCI 99 m Tc-MIBI verilerek yap?lan paratiroid sintigrafisinde; paratiroid lojlar?nda patolojik tutulum g?r?lmezken, sa? hemitorakstaki mediastinal kitlede patolojik tutulum izlenmi?tir (Resim 3). G???s cerrahisi klini?ince opere edilen hastadan ??kar?lan 6.5 x 4 x 3.5 cm ?apl? kitlenin histopatolojik incelemesi paratiroid karsinomu olarak raporlanm??t?r (Resim 4,5). Postoperatif d?nemde hormonal ve biyokimyasal yan?t?n g?r?ld??? olgu, paratiroid karsinomlar?nda temel tedavinin cerrahi olmas?, hastal???n radyoterapiye diren?li olmas? ve standart kemoterapi rejiminin bulunmamas? nedeniyle ek m?dahale olmadan takibe al?nm??t?r.


Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

Resim 5

KAYNAKLAR

  1. Wei CH, Harari A. Parathyroid carcinoma: update and guidelines for management. Curr Treat Options Oncol 2012; 13: 11-23.
  2. Dudney WC, Bodenner D, Stack BC Jr. Parathyroid carcinoma. Otolaryngol Clin North Am 2010; 43: 441-53.

Yaz??ma Adresi:

Yrd. Do?. Dr. Emre BOZKIRLI

Adana Ba?kent ?niversitesi,

Dr. Turgut Noyan Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi,

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal?klar? Bilim Dal?, ADANA

E-posta: emrebozk@yahoo.com

Yazd?r